Kritéria při přijímání dětí

 

———————————————————————–

Kritéria při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy – Jimlín, Zeměchy.

 

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy (Jimlín, Zeměchy), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy (Jimlín, Zeměchy) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

  1. Ostatní děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy (Jimlín, Zeměchy).

 

  1. Ostatní

 

 

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).   

 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti v den zápisu.

 

Ustanovení vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole. Postupuje se od bodu jedna k bodům s vyšším číslem.