Z historie

Obecná dvoutřídní škola byla v Zeměchách otevřena dne 1. května 1906.
Vyučovalo se ve dvou třídách. Budova školy nebyla ještě postavena,
proto byli žáci rozděleni do dvou tříd a učili se v prostorách,
které k tomu účelu zapůjčili místní občané. Místnost I. třídy byla vysvěcena
ve statku, který patřil panu Josefu Valešovi,
t. č. starostovi obce ( č. p. 40).  II. třída byla prozatímně umístěna
v č. p. 17, které patřilo p. V. Svěchotovi,rolníku zdejší obce.
Z kroniky:
Dětí školou povinných zapsáno a přijato úhrnem 141, vyznání vesměs řím.-katol.
Se stavbou školy se započalo 8. dubna 1909 a stavba byla dokončena
o prázdninách. Dne 14. září 1909 byla budova školy uznána za způsobilou
sloužit ke svému účelu.
Slavnostně vysvěcena a předána do užívání byla pak
17. září 1909.
 
Z kroniky:
Po vykonání modliteb u kaple byly všecky místnosti školní za pění žalmů vykropeny
a v I. třídě u vhodně upraveného oltáře příslušné modlitby a obřady provedeny.
Dítkami školními zapěn chorál:“Svatý Václave“.