Zápis 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace

 


Oznámení
–  výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

 

Datum zveřejnění: 11. 4. 2018                    

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace, se sídlem Zeměchy
č. p. 83, 440 01 Louny, podle ustanovení  § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek  řízení o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Uchazeči s registračními čísly

1, 2, 3, 4

 

byli přijati od 1. 9. 2018 k základnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizaci,
se sídlem Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů prostřednictvím  Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizaci, se sídlem Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny.

Rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů
na veřejně přístupném místě ve škole.


                                                                                                      Mgr. Zdenka Dvořáková

        V Zeměchách  11. 4. 2018                                                                                


 

 

 

 

 —————-